Informació addicional sobre protecció de dades

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es van a gestionar les dades personals recollides en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de seguir navegant.

Ha estat actualitzada per darrera vegada el 2020.06.26

Per a nosaltres és important la gestió de les seves dades. El que es fa i no es fa amb les seves dades personals en aquesta web ho trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb MOTOR ALBET SL a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquest web.

De conformitat amb el que disposa Reglament UE 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell de el 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de el 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, MOTOR ALBET SL, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractats per MOTOR ALBET SL, com a responsable de l’tractament.

Qui és el responsable d’aquesta web?

  • Identitat del responsable: MOTOR ALBET SL
  • Nom comercial: MOTOR ALBET SL
  • CIF: B60263738
  • Direcció: Carrer Riera de Llitrà, 2-4 – Pol. Ind. Domenys II – 08720 Vilafranca de Penedès (Barcelona).
  • Correu electrònic: consulta@motoralbet.com
  • Activitat: Venda, lloguer i reparació de maquinària agrícola, forestal i de jardineria.
  • Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de dades en el seu cas: consulta@motoralbet.com o a el telèfon 93 818 12 45.
  • Inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA, al Tom 26.255, llibre 100.781 de la secció 2º, foli 100.781, fulla 0090, inscripció 2a.

Quines dades personals es recullen en aquesta web?

Per contactar

Es requereixen dades Identificatives: (nom, correu electrònic, telèfon)

Quins són els teus drets pel que fa a l’ús de les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MOTOR ALBET SL estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

● Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

● Sol·licitar la rectificació o supressió.

● Sol·licitar la cancel·lació.

● Sol·licitar la limitació del seu tractament.

● Oposar-se a el tractament.

● Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Per a exercitar aquests drets, pot escriure a consulta@motoralbet.com

Hi ha un formulari per a l’exercici dels seus drets, la qual pot demanar per correu electrònic o si ho preferiu, podeu fer servir els elaborats per  l’Agencia Española de Protección de Datos o terceros.

Per quin període de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals establerts per a la conservació de dades, si hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.

Per tant, les dades personals proporcionades es conservaran:

  • Mentre es mantingui la relació mercantil.
  • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
  • Per un període de 2 anys, a comptar de la seva última confirmació d’interès

Notificació i declaració d’Bretxes

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

En MOTOR ALBET SL assumim mesures de seguretat adequades a el nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal ; no obstant això, si MOTOR ALBET SL, determina que les seves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat de MOTOR ALBET SL, s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, MOTOR ALBET SL t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

Secret i seguretat de les dades

MOTOR ALBET SL es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.]

www.motoralbet.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de l’processament, MOTOR ALBET SL s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per MOTOR ALBET SL per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se MOTOR ALBET SL ha de notificar a l’Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, MOTOR ALBET SL comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de MOTOR ALBET SL.

Poden accedir a aquesta web de forma ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquest web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida a l’conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades .

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.motoralbet.com, exonerant a MOTOR ALBET SL, de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a MOTOR ALBET SL en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

MOTOR ALBET SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Back To Top